دوره رشد

هوشمندسازان صنعت و انرژی بامداد

 آمار گستران همراه

موج پردازش سامانه

 

فن‌آفرین خزر روبات

اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت

فناوران پارس آلیاژ شمال

فرابینای هوشمند نوشیروانی

آرمان فناوران نیکنام

تجهیزات زیست سیال پویندگان دانش

اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت

ابر رایانه طبرستان

دانش گستر همگام با صنعت طبرستان

رویان صنعت طبرستان

طوبی نقش پارس

اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت

رایمون فناور آسیا

 فناوران سوما سبز کاسپین

 ابر طرح لرزه‌ای سازه

 
اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت ۱ و ۲